MENU

hope ur ok - Olivia Rodrigo 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

I knew a boy once when I was small
A towhead blond with eyes of salt
He played the drum in the marching band
His parents cared more about the Bible


hope ur ok - Olivia Rodrigo 「Lyrics」

I knew a boy once when I was small
A towhead blond with eyes of salt
He played the drum in the marching band
His parents cared more about the Bible
Than being good to their own child
He wore long sleeves 'cause of his dad
And somehow we fell out of touch
Hope he took his bad deal and made a royal flush
Don't know if I'll see you again someday
But if you're out there, I hope that you're okay

[Verse 2]
My middle school friend grew up alone


She raised her brothers on her own
Her parents hated who she loved
She couldn't wait to go to college
She was tired, 'cause she was brought into a world
Where family was merely blood
Does she know how proud I am she was created?
With the courage to unlearn all of their hatred?
We don't talk much, but I just gotta say
I miss you, and I hope that you're okay

[Bridge]
Address the letters to the holes in my butterfly wings
Nothing's forever, nothing's as good as it seems
And when the clouds won't iron out


And the monsters creep into your house
Every door is hard to close

[Outro]
Well, I hope you know how proud I am you were created
With the courage to unlearn all of their hatred
But, God, I hope that you're happier today
Cause I love you
And I hope that you're okay


hope ur ok - Olivia Rodrigo 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino


Alam ko ang isang batang lalaki na isang beses kapag ako ay maliit
Isang malinaw na buhok olandes na may mata ng asin
Siya-play ang drum sa nagmamartsa band
Ang kanyang mga magulang cared higit pa tungkol sa Bibliya


Kaysa sa pagiging mabuting sa kanilang sariling mga bata
Nakasuot siya ng long sleeves 'sanhi ng kanyang ama
At kahit papaano namin ay nahulog sa labas ng touch
Sana ay kinuha niya ang kanyang masamang pakikitungo at gumawa ng royal flush
Hindi alam kung kukunin ko na makita kang muli balang araw
Ngunit kung ikaw ay out doon, Umaasa ako na ikaw ay okay

[Verse 2]
Ang aking kaibigan middle school lumaki mag-isa
Itinaas niya ang kanyang mga kapatid na lalaki sa kanyang sarili
Ang kanyang mga magulang ay kinasusuklaman na mahal siya
Hindi niya maaaring maghintay upang pumunta sa kolehiyo
Siya ay pagod, pagka't siya ay dinala sa isang mundo
Saan pamilya ay basta-basta dugo


Ba niya alam kung paano proud ako siya ay nilikha?
Sa pamamagitan ng lakas ng loob upang makalimot sa lahat ng kanilang galit?
Hindi namin makipag-usap magkano, ngunit ako lamang gotta sabihin
I miss you, at Umaasa ako na ikaw ay okay

[Bridge]
Address ang mga sulat sa mga butas sa aking butterfly wings
Walang bagay ay walang hanggan, walang kasing ganda ng ito tila
At kapag ang ulap ay hindi plantsahin
At ang halimaw gumapang sa iyong bahay
Bawat pinto ay mahirap na isara

[Outro]
Well, Umaasa ako na alam mo kung paano proud ako na ikaw ay lalangin


Sa pamamagitan ng lakas ng loob upang makalimot sa lahat ng kanilang galit
Ngunit, ang Diyos, Umaasa ako na kayo ay mas masaya sa araw na ito
Dahil mahal kita
At Umaasa ako na ikaw ay okay