MENU (C) (8)

Slepá Main - Call Dominika 「歌詞」 - 翻訳 日本語で

Príď dneska mám čas, chýbaš mi zas mhmmm
No len nikomu nehovor o nás,
Všetko je fajn kým si tu so mnou sám,
Pokým nám nesvitá a odchádzaš za ňou, ešteže som tá čo si to pamätá

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Slepá Main - Call Dominika 「歌詞」

Príď dneska mám čas, chýbaš mi zas mhmmm
No len nikomu nehovor o nás,
Všetko je fajn kým si tu so mnou sám,
Pokým nám nesvitá a odchádzaš za ňou, ešteže som tá čo si to pamätá

5. deň si sám a vypisuješ
4 dievčatám a to nie je koniec,
Radšej budem o tých 3 vedieť, ako snívať ďalej
Radšej budem 2. a vidieť ako byť slepá main

Ešteže si mal ten čas mi len zamotať hlavu
Keď sa ráno zobúdzaš vedľa svojho objavu,
Všetko je fajn kým si s ňou celkom sám,
Len aby vedela, že kým ona spí láska tu skončila lebo nie je jediná

5. deň si sám a vypisuješ
4 dievčatám a to nie je koniec,
Radšej budem o tých 3 vedieť, ako snívať ďalej
Radšej budem 2. a vidieť ako byť slepá main

Ďalších 7 zmeškaných hovorov práve mám, asi že kde práve som
A do 6-tich minút mi zavolá, nezdvíham, čo ak by zavolal on

5. deň si sám a vypisuješ
4 dievčatám a to nie je koniec,
Radšej budem o tých 3 vedieť, ako snívať ďalej
Radšej budem 2. a vidieť ako byť slepá mainOoo ako byť slepá main


Slepá Main - Call Dominika 「歌詞」 - 翻訳 日本語で


今日来て、私は時間があります、私は再びあなたがいなくて寂しいですmhmmm
まあ、私たちについて誰にも言わないでください、
あなたが私と一緒にここにいる限り、すべては大丈夫です
それが私たちに夜明けし、あなたが彼女のために去るまで、私はそれを覚えている人ですが

5日目に、あなたは一人で書いています
4人の女の子、それは終わりではありません
私は夢を見続けるよりも、それらの3について知りたいです
私はむしろ2番目になり、盲目のメインになる方法を見てみたい

あなたはまだ私の頭を台無しにする時間しかありませんでした
朝に発見の隣で目を覚ますと、


あなたが彼女と一人でいる限り、すべては問題ありません、
彼女が眠っている間、彼女だけではないので愛は終わったことを彼女が知っているので

5日目に、あなたは一人で書いています
4人の女の子、それは終わりではありません
私は夢を見続けるよりも、それらの3について知りたいです
私はむしろ2番目になり、盲目のメインになる方法を見てみたい

私は今さらに7回の不在着信を持っています、私は今どこにいると思いますか
そして、彼は6分以内に私に電話します、私は拾いません、彼が電話したらどうでしょう

5日目に、あなたは一人で書いています
4人の女の子、それは終わりではありません
私は夢を見続けるよりも、それらの3について知りたいです


私はむしろ2番目になり、盲目のメインになる方法を見てみたい
oooo盲目のメインになる方法Lyrics by Sanderlei

#sanderlei