MENU

Keep My Coo - Lil Peep 「متن ترانه」 - ترجمه ی فارسی

B-B-Big Los on the track, boy. I could keep my cool under pressure (Under pressure)
Clouds of that loud like the weather
Show-show-showtime, bitch, Kiki Shepard (Kiki Shepard)
If I didn't like you then, then I ain't gon' like you never (Like you never)


Keep My Coo - Lil Peep 「متن ترانه」

B-B-Big Los on the track, boy. I could keep my cool under pressure (Under pressure)
Clouds of that loud like the weather
Show-show-showtime, bitch, Kiki Shepard (Kiki Shepard)
If I didn't like you then, then I ain't gon' like you never (Like you never)
I could keep my cool under pressure (Under pressure)
You-you could keep your cool, but it take you twice the effort (Twice the effort)
She cannot keep your cool, and you let her (And you let her)
I could keep my cool while I’m eating lemon pepper (Lemon pepper)

[Post-Chorus]
I could, I could, I could, uh, uh

[Verse 1]


I could keep my cool under pressure like a fool (Like a fool)
Eatin' lemon pepper with a leopard, playin' pool
Damn, my man a Cheetah, no, my man a cougar
I don't put tobacco in my motherfuckin' hookah
Just straight sativa, motherfuck a Dutch
Motherfuck a twenty gram doobie with a crutch
When it come to that stuff, I cannot get enough
So I’m strictly smokin' wax, 'cause that kush gettin' tax, damn
Catch me smokin' dabs with your dad, why you mad, bitch?
Sad boys, money gang, I need me a sad bitch
My life ain't lavish, I ain't never had shit
I'm quick to take that dollar from your wallet if you have it
I be playin' Madden, smokin' weed and rappin'
Ain't no haters 'round him, on my throne laughin'


Lil Peep spazzin', skeetin' on your mattress
Creepin' through the night time, blood on my classics

[Chorus]
I could keep my cool under pressure (Under pressure)
Clouds of that loud like the weather
Show-show-showtime, bitch, Kiki Shepard (Kiki Shepard)
If I didn't like you then, then I ain't gon' like you never (Like you never)
I could keep my cool under pressure (Under pressure)
You could keep your cool, but it take you twice the effort (Twice the effort)
She can't keep your cool, and you let her (And you let her)
I could keep my cool while I’m eating lemon pepper (Lemon pepper)

[Post-Chorus]


I could, I could, I could, I could

[Verse 2]
She said, "Why you got so many tattoos?"
So when your daddy see me out, he know I'm bad news
She said, "Why you always wear them black boots?"
Cause the blood don't show, ho
I cannot, and I will not ever be stuck
It's just a short amount of time before your somethin' is nothin'
You've gotta do what you can do, for the public
Gon' have to end the discussion, I hear the police comin'
I could smell them from a block away, aroma like bacon
They'd be jealous of the dirty money people be makin'
So then they point their finger blamin' but the judge is mistaken


Was that money for the takin'? 'Cause I witnessed them take it
But you ain't got no damn wallet, just a pocket of dust
And the lawyer they provided you will quickly choke up
And what you gon' do then? Spend your life in the pen'?
Because the cops are corrupt, are you gon' call up your man? (Damn)

[Chorus]
I could keep my cool under pressure (Under pressure)
Clouds of that loud like the weather
Show-show-showtime, bitch, Kiki Shepard (Kiki Shepard)
I ain't gon' like you never, I said
I could keep my cool under pressure (Under pressure)
You could keep your cool, but it take you twice the effort (Twice the effort)
She can't keep your cool, and you let her (Let her)


I could keep my cool while I’m eating lemon pepper

[Outro]
Lemon Pepper
Twice the effort, under pressure
Twice the effort, under pressure


Keep My Coo - Lil Peep 「متن ترانه」 - ترجمه ی فارسی


B-B-بزرگ لس در مسیر، پسر. من می توانم سرد من تحت فشار نگه دارید (تحت فشار)
ابرها که با صدای بلند مانند آب و هوا
نمایش نشان می دهد، وقت نمایش، عوضی، این کاربر شپرد (کاربر شپرد)
اگر من مثل شما نیست پس از آن، پس من است گون نیست مثل شما هرگز (به شکلی که تاکنون)
من می توانم سرد من تحت فشار نگه دارید (تحت فشار)
شما-شما می توانید خود را خنک نگه دارید، اما شما آن را دو بار تلاش (دو بار تلاش)
او می تواند سرد خود را حفظ کند، و شما او را با (و شما به او اجازه)


من می توانم سرد من حفظ در حالی که من از خوردن فلفل لیمو (فلفل لیمو)

[پس از کر]
من می توانم، من می توانم، من می توانم، آه، آه

[آیه 1]
من می توانم سرد من تحت فشار مثل یک احمق (مثل یک احمق) را نگه دارید
مصرف 'فلفل لیمو را با پلنگ، رو بازی استخر
لعنت، مرد من یک یوزپلنگ، نه، مرد من یک گربه وحشی پشمالو
من دخانیات در لعنتی من قرار داده است، قلیان
فقط دانه مستقیم، motherfuck هلندی
Motherfuck doobie بیست گرم با چوب زیر بغل
هنگامی که آن را به چیزهای که آمده است، من نمی توانم به اندازه کافی
بنابراین من به شدت Smokin را 'موم، چون که داری کش "مالیات، لعنتی


گرفتن من Smokin را 'د افغانستان برشنا شرکت با پدر خود را، چرا دیوانه، عوضی؟
پسران غمگین، باند پول، من من نیاز به یک عوضی غمگین
زندگی من است اسراف نیست، من هرگز تو بود
من سریع به نگاهی است که دلار از کیف پول خود را اگر شما آن را هستم
من می شود رو بازی دیوانه، Smokin را 'علف هرز و رپ می خونم
آیا هیچ متنفر نیست دور او را، در laughin تاج و تخت من
spazzin از Lil شهر فرنگ، skeetin بر تشک خود را
Creepin از طریق شب، خون در کلاسیک من

[گروه کر]
من می توانم سرد من تحت فشار نگه دارید (تحت فشار)
ابرها که با صدای بلند مانند آب و هوا
نمایش نشان می دهد، وقت نمایش، عوضی، این کاربر شپرد (کاربر شپرد)
اگر من مثل شما نیست پس از آن، پس من است گون نیست مثل شما هرگز (به شکلی که تاکنون)


من می توانم سرد من تحت فشار نگه دارید (تحت فشار)
شما می توانید خود را خنک نگه دارید، اما شما آن را دو بار تلاش (دو بار تلاش)
او می تواند سرد خود را حفظ کند، و شما او را با (و شما به او اجازه)
من می توانم سرد من حفظ در حالی که من از خوردن فلفل لیمو (فلفل لیمو)

[پس از کر]
من می توانم، من می توانم، من می توانم، من می توانم

[آیه 2]
او گفت: "چرا بسیاری از خالکوبی به شما کردم؟"
بنابراین، هنگامی که پدر خود را به من را ببینید، او می دانم که من خبر بد هستم
او گفت: "چرا شما همیشه آنها را چکمه های سیاه می پوشند؟"
علت خون را نشان نمی دهد، هو
من نمی تواند، و من تا به حال نه گیر می شود


این فقط یک مقدار کوتاه از زمان قبل از چیزی خود را هیچ چیزی نیست
شما باید راه خودمو انجام آنچه شما می توانید انجام دهید، برای عموم مردم
میریم که به بحث را خاتمه، من میای پلیس شنیدن
من می توانم آنها را از یک بلوک دور بوی، عطر مانند گوشت
آنها می شود حسادت پول کثیف مردم باشد باعث تعلل
بنابراین پس از آن مقصر انگشت خود نقطه 'اما قاضی اشتباه است
که پول برای پذیرفتم تا بود؟ چون من شاهد آنها آن را
اما تو هیچ کیف پول لعنتی، فقط جیب گرد و غبار نمی کردم
و وکیل آنها ارائه شما به سرعت خواهد خفه کردن تا
و آنچه شما می خوایم بذاریم کرد؟ صرف زندگی خود را در قلم ».
از آنجا که پلیس های فاسد هستند، آیا شما خوشت تماس بگیرید تا انسان خود را؟ (لعنت)

[گروه کر]
من می توانم سرد من تحت فشار نگه دارید (تحت فشار)


ابرها که با صدای بلند مانند آب و هوا
نمایش نشان می دهد، وقت نمایش، عوضی، این کاربر شپرد (کاربر شپرد)
من است گون نیست مثل شما هرگز، من گفتم
من می توانم سرد من تحت فشار نگه دارید (تحت فشار)
شما می توانید خود را خنک نگه دارید، اما شما آن را دو بار تلاش (دو بار تلاش)
او می تواند سرد خود را حفظ کند، و به شما اجازه او (اجازه بدهید او را)
من می توانم سرد من حفظ در حالی که من از خوردن فلفل لیمو

مامانم]
لیمو فلفل
دو بار تلاش، تحت فشار
دو بار تلاش، تحت فشار