MENU

move! - NIKI 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Maybe it's the way that
You make me wanna lay back
If I can put the blame on the state of my mind
Wasn't supposed to stay, I can't say that I tried


move! - NIKI 「Lời bài hát」

Maybe it's the way that
You make me wanna lay back
If I can put the blame on the state of my mind
Wasn't supposed to stay, I can't say that I tried
There's something in the water
That makes me wanna want ya
If I can put the blame on the weight of my mind
Open up a case and I'm already blind

[Pre-Chorus]
Oh, I'm way too unpredictable
I can't be held responsible for nothin'
And all my crimes have been committed
Already got me so addicted, say I'm bluffin'
There's somethin' in the way you make me

[Chorus]
Move, ooh
There's something in the way you make me move, ooh
Baby, when you love me like you do, do
There's somethin' in the way you make me
Somethin' in the way you make me, ooh

[Verse 2]


Want you when I'm talkin'
In every conversation
Cause I can't get the sound of your name off my lips
Said a little more than I'd like to admit
There's something in the water
That makes me love you harder
Cause you know the longer I play innocent
The less that I wanna resist

[Pre-Chorus]
Oh, I'm way too unpredictable
I can't be held responsible for nothin'
And all my crimes have been committed
Already got me so addicted, say I'm bluffin'
There’s somethin' in the way you make me

[Chorus]
Move, ooh
There's something in the way you make me move, ooh
Baby, when you love me like you do, do
There's somethin' in the way you make me
Somethin' in the way you make me, ooh


move! - NIKI 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Có lẽ đó là cách mà
Bạn làm cho tôi muốn nằm lại


Nếu tôi có thể đổ trách nhiệm về tình trạng tâm trí của tôi
Đã không được phép nghỉ, tôi không thể nói rằng tôi đã cố gắng
Có điều gì đó trong nước
Đó là làm cho tôi muốn muốn ya
Nếu tôi có thể đổ lỗi trên trọng lượng của tâm trí của tôi
Mở ra một trường hợp và tôi đã là người mù

[Pre-Chorus]
Oh, tôi là cách quá khó lường
Tôi không thể chịu trách nhiệm về nothin'
Và tất cả những tội ác của tôi đã được cam kết
Đã có cho tôi rất nghiện, nói tôi bluffin'
Có somethin' trong cách bạn làm cho tôi

[Điệp khúc]
Di chuyển, ooh
Có điều gì đó trong cách bạn làm cho tôi di chuyển, ooh
Baby, khi anh yêu em như bạn làm, làm
Có somethin' trong cách bạn làm cho tôi
Somethin' theo cách bạn làm cho tôi, ooh

[Verse 2]
Muốn bạn khi tôi đang talkin'
Trong mọi cuộc nói chuyện
Bởi vì tôi không thể có được âm thanh của tên bạn khỏi đôi môi của tôi


Nói nhiều hơn một chút hơn tôi muốn thừa nhận
Có điều gì đó trong nước
Điều đó làm cho tôi yêu em nhiều hơn
Vì em biết còn tôi chơi vô tội
Càng ít mà tôi muốn cưỡng lại

[Pre-Chorus]
Oh, tôi là cách quá khó lường
Tôi không thể chịu trách nhiệm về nothin'
Và tất cả những tội ác của tôi đã được cam kết
Đã có cho tôi rất nghiện, nói tôi bluffin'
Có somethin' trong cách bạn làm cho tôi

[Điệp khúc]
Di chuyển, ooh
Có điều gì đó trong cách bạn làm cho tôi di chuyển, ooh
Baby, khi anh yêu em như bạn làm, làm
Có somethin' trong cách bạn làm cho tôi
Somethin' theo cách bạn làm cho tôi, ooh